Основен преглед на инструмента Fuzzy Logic Toolbox в средата Matlab

Fuzzy Logic Toolbox (FLT) e инструмент на Matlab, който служи за проектиране и теоритичено изпитание на размити регулатори. В него са заложени варианти за реализация на Fuzzy регулатор настройван по методите Мамдани и Сугено.  Инструмента притежава семпъл и удобен за работа графичен интерфейс. За работа с него не е нужен предишен опит със средата Matlab.Стартиране и създаване на нов проект
За да стартиранем Fuzzt Toolbox-a пишем  “Fuzzy” в “Command Windows” на Matlab. На фигура 1 е показан началния изглед на Toolbox-a. След като бъде зареден, виждаме следния начален екран, показан на фиг.1

Fuzzy Logic, FLT

Фиг1. Начален екран на FLT
От началния екран на тулбокса можем да видим веднага някой основни за интерфейса поелта. Първото е условно направената с блокове последователност на Fuzzy логиката скеции, а именно „Входни вериги“ , „Логически правила“ както и „Изходни вериги“. За входните и изходните вериги съответно имаме опция да променяме тяхното име от секцията “Current Variable” ->  „Name” както е показано на фиг.2.

Fuzzy Logic, FLT

Фиг.2 Промяна на името на верига

Промяната на името на изхода става по аналогичен начин.
На фиг.3 е очертано полето което ни дава информация за името на текущия регулатор, както и структурата която ползваме. За промяна на структурата “Мандами/Сугено” трябва да направим нов проект.

Fuzzy Logic, FLT

Фиг3. Информационен блок
 -Редактор на логически правила (Rule Editor).
            Включва се във FIS редакторът през последователния прозорец View-Edit Rules. Съдържа редакционно и изобразяващо поле. В това поле е възможно правилата пряко да се радактират ръчно или чрез използване на бутоните.            Delete rule – изтрива правило, Add rule – добавя правило, Change rule- променя правило.            Даденото правило може да се състави с помоща на последователните менюта на входните и изходните лингвистични променливи (е(t), de(t) и  u(t)), включително задаване на теглови коефициенти. Rule Editor предлага последователно меню за входните и изходните променливи, където всяка съставка е образувана от името на лингвистичната променлива – размитото множество. Размитите множества могат да се свързват с операторите and или or. Отделните множества могат да се генерират от логическите правила и при инвертиране, за което е необходимо да кликнем върху оператор not.
– Редактор на правила и повърхнина (Rule Viewer, Surface Viewer).
            Rule Viewer (графично изобразяване на процеса на извеждане) се активира с помоща на последователното меню View чрез избор Rule Viewer. Съдържа както всички правила, така и форми на функциите на принадлежност на входовете и изходите, както и тяхното извеждане.            Surface Viewer (графично изобразяване в тримерното пространство) се активира с помоща на последователното меню View чрез избор Surface Viewer. Изобразява в пространството стойностите на изходните величини. При размито управление се взема впредвит системната грешка и нейната производна.